Zemes vienības daļas kadastrālās vērtības aprēķins

Zemes vienības daļas kadastrālo vērtību izmanto, lai uzzinātu iznomātās zemes kadastrālo vērtību gadījumos, kad:

  • Zemes noma nepieciešama piespiedu nomas attiecību kārtošanai – likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktie gadījumi, viens no tiem – nomas attiecības risināmas, ja uz citam īpašniekam piederošas zemes atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
  • Zemes noma nepieciešama brīvprātīgu nomas attiecību kārtošanai
  • Pašvaldība iznomā sev piederoša zemesgabala daļu, kas ir apliekama ar nekustamā īpašuma nodokli

Zemes vienības daļas reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā  nepieciešams zemes īpašnieka iesniegums un tā grafiskais pielikums – zemes robežu plāna kopija, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa. Zemes vienības daļai nav jābūt obligāti kadastrāli uzmērītai.

Zemes vienības daļas kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto:

  • Pašvaldības noteikto lietošanas mērķi
  • Lietošanas mērķim atbilstošo bāzes vērtību
  • Zemes vienībai reģistrētos apgrūtinājumus jeb zemes vienībai noteikto apgrūtinājumu korekcijas koeficientu
  • Platības korekcijas koeficientu, ja zemes vienības daļas platība ir lielāka nekā standartplatība – apbūves zemei
  • Zemes vienībai noteikto lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes kvalitātes novērtējumu ballēs  – lauku zemei

Piemēram, dabas pamatnei bāzes vērtība 1 EUR/m2, komercdarbībai – 20 EUR/m2, standartplatība 4000 m2, virsstandarta vērtību samazinošais koeficients 0.7 jeb platības korekcijas koeficients 0.94. Zemes vienībai apgrūtinājumi – elektrolīnijas aizsargjosla 4500m2 jeb apgrūtinājumu korekcijas koeficients 0.9.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra