Vienkārši par kadastrālo vērtību

Kas ir kadastrālā vērtība?

Kadastrālā vērtība ir zemes un būvju vērtība, kas tiek aprēķināta pēc starptautiski atzītiem, vienotiem un valdības apstiprinātiem kritērijiem visā valstī, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietu, reģistrētos datus par īpašuma kvalitatīvo stāvokli, izmantošanas veidu, platību, apgrūtinājumus un citus kritērijus.

Kā aprēķina kadastrālo vērtību?

Kadastrālo vērtību ikvienam īpašumam Valsts zemes dienests aprēķina automatizēti, pamatojoties uz Kadastra informācijas sistēmā fiksētajām ziņām, kas reģistrētas pēc īpašnieka ierosinājuma, tai skaitā, kadastrālās uzmērīšanas datiem vai informācijas, ko sniegušas pašvaldības. Aprēķināšanā tiek izmantota zemes vai būves platības vienības bāzes vērtība (nosacītā standartcena) konkrētā atrašanās vietā katram īpašuma veidam pēc tā izmantošanas mērķa. Šai vērtībai tiek piemērota virkne vērtību samazinošo koeficientu, kā rezultātā tiek iegūta kadastrālā vērtība.

Vai īpašuma tirgus vērtība atšķiras no kadastrālās vērtības?

Kadastrālās vērtības aprēķināšanas modeļi jeb formulas ir veidotas, lai katra īpašuma kadastrālā vērtība maksimāli tuvinātos tā tirgus vērtībai, nevērtējot katru īpašumu individuāli. Īpašuma iespējamās tirgus cenas nosaka sertificēti īpašuma vērtētāji, taču šie vērtējumi nevar būt par pamatu kadastrālās vērtības maiņai, jo tajos nereti pielieto individuālus kritērijus, piemēram, apkārtnes ainavu, kas netiek ņemta vērā, nosakot masveida vērtību. Tāpat ir svarīgi, kādam mērķim tirgus vērtējums noteikts, jo arī šis faktors var būtiski mainīt uzrādīto vērtību. Tāpat kā individuālajā vērtēšanā, arī kadastrālās vērtības aprēķināšanā, nosakot bāzes vērtības, tiek ņemti vērā nekustamo īpašumu tirgus darījumu dati.

Kāpēc nepieciešama kadastrālā vērtība?

Kadastrālā vērtība ir pamats nekustamā īpašuma nodokļa, dažādu nodevu (mantojumu vai dāvinājumu formēšanas situācijās) vai zemes nomas maksas aprēķināšanai, to izmanto gan pašvaldības, gan dažādas valsts iestādes, gan arī zemes un būvju īpašnieki savstarpējos darījumos vai strīdus situācijās.

Kas ietekmē kadastrālo vērtību?

Divi svarīgākie kritēriji, kas ietekmē kadastrālās vērtības lielumu, ir:

Izmantošanas veids:

  • zemei – pašvaldības noteiktais lietošanas mērķis. Svarīgi, vai tas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības īpašums vai tas ir apbūvei (dzīvojamai, ražošanas, komercapbūvei) paredzēts un reāli izmantots nekustamais īpašums;
  • būvēm – lietošanas veids. Svarīgi, vai ēku izmanto dzīvošanai, komercdarbībai vai ražošanai, savukārt inženierbūvei – kāda veida tā ir – ceļš, dzelzceļš, tornis u.c.

Īpašuma atrašanās vieta – ir būtiski, vai tas atrodas prestižā rajonā Rīgā vai tās apkārtnē ar labu infrastruktūru, vai arī tas atrodas valsts pierobežā – attālā vietā bez īpašuma
reāla pieprasījuma nekustamā īpašuma tirgū vai tā praktiska pielietojuma.

Vai kadastrālo vērtību iespējams mainīt?

Kadastrālā vērtība visiem īpašumiem tiek aprēķināta katru gadu uz 1. janvāri, aktualizējot to atbilstoši iepriekš pieņemtiem normatīvajiem aktiem (mainītas aprēķina formulas vai apstiprināti jauni zemes vērtību zonējumi un atbilstoši tirgus situācijai aktualizētas bāzes vērtības).

Individuāli kadastrālā vērtība Kadastra informācijas sistēmā tiek pārrēķināta, ja tiek mainīti to vērtību ietekmējošie dati:

  • zemei – pašvaldība ir lēmusi par lietošanas mērķa izmaiņām, reģistrēti vai dzēsti apgrūtinājumi, pēc uzmērīšanas mainīti zemes lietošanas veidi (piemēram, pļava aizaugusi ar krūmiem) vai precizēta zemes vienības platība;
  • būvēm – mainīts lietošanas veids, piemēram, dzīvojamā ēka ir pārveidota par viesu māju, precizēts ēkas fiziskais nolietojums (piemēram, dabā ēka ir daudz sliktākā stāvoklī nekā Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts), mainīti apjoma rādītāji (piemēram, ēka uzmērīta, iegūstot datus par telpām vai reģistrēti dati par piebūvēm).

lzmaiņas Kadastra informācijas sistēmā tiek veiktas pēc tam, kad informācija par tām ir iesniegta Valsts zemes dienestā.

Kā uzzināt kadastrālo vērtību?

Savu īpašumu kadastrālo vērtību bez maksas iespējams uzzināt portāla www.kadastrs.lv publiskajā sadaļā bez autorizēšanās, kā arī reizi gadā – personīgi vēršoties Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centros un pieprasot attiecīgu izdruku. Tāpat bez maksas portālā www.kadastrs.lv ir iespējams uzzināt jebkura īpašuma kadastrālo vērtību, kā arī aplūkot spēkā esošos un nākamajam gadam apstiprinātos teritoriju zonējumus un bāzes vērtības.

Buklets par kadastrālo vērtēšanu


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra