Stājas spēkā 2019. gada kadastrālās vērtības

2019. gada 2. janvāris, Kadastrālā vērtība

Kā ik gadu, arī 2019.gada 1.janvārī Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā ir pārrēķinājis visu kadastra objektu kadastrālās vērtības 2019. gadam.

Kadastrālās vērtības ir publicētas portālā www.kadastrs.lv, kur tās var uzzināt, meklējot kadastra objektu pēc kadastra numura, apzīmējuma, adreses vai nosaukuma.

2019. gadā kadastrālās vērtības pamatā nemainīsies, jo kadastrālo vērtību bāze “iesaldēta” četrus gadus – no 2016. līdz 2019.gadam. Kadastrālo vērtību aprēķinā tāpat kā šogad un iepriekšējos gados izmantos 2016.gada vērtību bāzi. To nosaka Saeimā 2016. un 2017.gadā pieņemtie grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā.

Tāpat grozījumi paredz divus gadus samazināt kadastrālo vērtību dzīvojamās apbūves zemei ar kultūrvēsturiskajiem apgrūtinājumiem. Līdz ar to arī 2019. gadā tāpat kā 2018.gadā dzīvojamās apbūves zemei, kurai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts kultūras pieminekļa apgrūtinājums, saglabāsies kadastrālās vērtības samazinājums 30% apmērā jeb vērtības aprēķinā turpinās piemērot vērtību samazinošo koeficientu 0,7.

Tā kā vērtību bāze ir “iesaldēta”, tad kadastrālās vērtības var būt mainījušās, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas izmaiņas objektu raksturojošos datos. Piemēram, zemei pašvaldība mainījusi lietošanas mērķi vai kadastrālās uzmērīšanas rezultātā mainījušies apgrūtinājumi vai pēc meža inventarizācijas noteikti citi meža zemes saimnieciskās darbības ierobežojumi utml. Savukārt, būvēm vērtība var būt mainījusies, piemēram, ja ēkai mainīts lietošanas veids – dzīvojamās telpas pārveidotas par biroja telpām vai otrādi, ja precizēts ēkas fiziskais nolietojums, ja mainīti apjoma rādītāji, kā rezultātā mainījusies ēkas kopplatība utml.

Minētās kadastra objektu datu izmaiņas, kas izraisījušas kadastrālās vērtības izmaiņas kopumā skar ~1000 ēku un ~ 13 000 zemes vienību.

Šim gadam kadastrālās vērtības ir pārrēķinātas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam“ (grozīti ar 12.09.2017. MK noteikumiem Nr.552) un 2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305 “Kadastrālās vērtēšanas  noteikumi” (grozīti ar 12.09.2017. MK noteikumiem Nr.551).


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra