Vēsturiskā kadastrālā vērtība

Vēsturiskā kadastrālā vērtība – pamatojoties uz konkrētiem dokumentiem aprēķināta vērtība, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriekšējā perioda noteiktā datumā.

Vēsturisko kadastrālo vērtību uz jebkuru datumu aprēķina:

  • nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķināšanai, jo ar tiesas nolēmumu vai administratīvo aktu (iestādes lēmumu) ir veiktas izmaiņas kadastra objektu raksturojošos datos, kas ietekmē vērtību;

Piemēram, pašvaldība ir atcēlusi zemes vienībai iepriekš noteikto lietošanas mērķi. Tāpēc nepieciešams nodokļa pārrēķins, ko tā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” var veikt par iepriekšējiem 3 gadiem. Ņemot vērā, ka no 2008.gada pastāv 25% nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums pret iepriekšējo gadu, iespējams, vēsturiskās vērtības aprēķins jāveic, sākot no 2007.gada.

  • labojot Kadastrā reģistrētos datus atbilstoši Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem dokumentiem (Dienesta kļūda), ja saņemts iesniegums atbilstoši Iesnieguma likumam.

Šajā gadījumā Valsts zemes dienests par saviem līdzekļiem aprēķina vēsturisko vērtību un, ja objekts ir bijis nekustamā īpašuma nodokļa objekts, par to informē arī attiecīgo pašvaldību.

Vēsturisko kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri aprēķina:

  • līdzvērtīgas zemes saņemšanas procesam – lai noteiktu vērtību līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitītajām zemes vienībām;
  • zemes atsavināšanas procesam – publiskas personas mantas atsavināšanā apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nosacītās cenas noteikšanai (par valsts zemi to veic valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, par pašvaldību – attiecīgā pašvaldība).

Vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina Kadastrā reģistrētiem objektiem: zemes vienībai, zemes vienības daļai, ēkai, telpu grupai, inženierbūvei.

Vērtības aprēķinā izmanto:

  • uz pieprasījumā norādīto datumu spēkā esošos normatīvos aktus un kadastrālo vērtību bāzes rādītājus;
  • pieprasījumā minētos objektu raksturojošos datus un Kadastrā reģistrētos datus uz norādīto datumu, ciktāl tie nav pretrunā ar pieprasījumā minētajiem.

Vērtības noteikšanu regulē normatīvie akti :

Pasūtījumu aprēķināt šādu vērtību pieņem jebkurā Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pasūtījuma izpilde ir maksas pakalpojums.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra