Prognozētā kadastrālā vērtība

Prognozēto kadastrālo vērtību izmanto, lai:

  • noskaidrotu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru no nākamā gada 1.janvāra;
  • plānotu ar nekustamo īpašumu nākamajā gadā veicamās darbības (piemēram, iegāde, pārdošana u.c.);
  • noskaidrotu iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, ja plānots iegādāties nekustamo īpašumu.

Prognozēto kadastrālo vērtību aprēķina Kadastrā reģistrētiem objektiem: zemes vienībai, zemes vienības daļai, ēkai, telpu grupai, inženierbūvei.

Vērtības aprēķinā izmanto:

  • nākamajam gadam apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus (konkrētajā gadā līdz 15.jūnijam Ministru kabinetā apstiprinātie noteikumi);
  • Kadastrā reģistrētos objektu raksturojošos datus uz vērtības aprēķināšanas datumu.

Prognozēto kadastrālo vērtību aprēķina tikai līdz katra gada 31.decembrim, jo nākamā gada 1.janvārī Kadastrā notiek visu kadastra objektu kadastrālo vērtību pārrēķins –  prognozēto vērtību aizstāj kadastrālā vērtība, kas ir ar juridisku spēku.

Pasūtījumu aprēķināt šādu vērtību pieņem jebkurā Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pasūtījuma izpilde ir maksas pakalpojums.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra