Privatizācijas vērtība

Apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām

Apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām (Privatizācijas vērtība) ir nepieciešama, lai noteiktu valstij vai pašvaldībai piekrītoša (piederoša) apbūvēta zemesgabala cenu, kas nodots privatizācijai vai atsavināšanai. Privatizācijas vērtību nosaka zemes vienībai, zemes vienības daļai, zemes vienības domājamai daļai.

Privatizācijas vērtības aprēķinā ņem vērā:

  • Kadastrā reģistrētos datus par zemesgabala platību un apgrūtinājumiem;
  • pēdējo Kadastra likuma 68.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi;
  • zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai (nosaka pašvaldība).

Vērtības noteikšanu regulē normatīvie akti:

16.06.2005. likums „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”;

18.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.946 „Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām”;

Pasūtījumu aprēķināt šādu vērtību pieņem jebkurā Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centrā. Pasūtījuma izpilde ir maksas pakalpojums.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra