Lauku zemei – nekustamā īpašuma nodoklim

No 2016.gada 1.janvāra lauku zemēm tikai nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām izmanto speciālo vērtību. To ieviesa, lai kadastrālo vērtību kāpums neizraisītu strauju nodokļa maksājuma pieaugumu.

Speciālo vērtību nosaka 10 gadus – līdz 2025.gadam un  tās pieaugums ik gadu nepārsniedz 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības.

Speciālo vērtību nosaka lauku zemes vienībai (zemes vienības daļai), kurai platība ir lielāka par 3 hektāriem, un vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas “Lauksaimniecības zeme”, “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” vai “Ūdens objektu zeme” (turpmāk – lauku zeme).

To nenosaka un nodokļa pieauguma ierobežojumu nepiemēro apbūves zemei un lauksaimniecības, ūdenssaimniecības vai mežsaimniecības zemei pilsētās.

Speciālās vērtības noteikšanas principi:

  • nosaka ārpus Kadastra informācijas sistēmas, bet izmanto tajā reģistrētos zemes vienības (zemes vienības daļas) datus;
  • sākot no 2016.gada speciālā vērtība ir zemes kadastrālā vērtība 2015.gada 31.decembrī, ja 2016.gada kadastrālās vērtības pieaugums ir lielāks par 10% vai 2016.gada 1.janvāra vērtība, ja pieaugums ir mazāks par 10%;
  • taksācijas gada laikā no jauna reģistrētām zemes vienībām speciālā vērtība ir vienāda ar tām aprēķināto kadastrālo vērtību;
  • taksācijas gada laikā speciālo vērtību neaktualizē, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrē izmaiņas zemes vienības datos.

Speciālās vērtības lauku zemei 2019.gadā

Papildus informācija prezentācijā

Speciālās vērtības normas NĪ nodokļa likumā


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra