Iespējamā kadastrālā vērtība

Iespējamā kadastrālā vērtība ir nepieciešama, lai plānotu dažādas darbības ar nekustamo īpašumu, piemēram, ja:

 • pašvaldība zemei mainītu lietošanas mērķi;
 • Kadastrā tiktu reģistrēti jauni apgrūtinājumi;
 • Lauku zemes vienībai aktualizētu zemes lietošanas veidus;
 • ēkai mainītu ēkas galveno lietošanas veidu un ēkas tipu, piemēram, dzīvojamo māju pārveidotu par viesnīcu;
 • ēka vēl tiek būvēta;
 • ēkai mainītos tās fiziskais nolietojums.

Iespējamo kadastrālo vērtību var aprēķināt šādiem objektiem:

 • zemes vienībai;
 • zemes vienības daļai (nomas objektam);
 • zemes vienības platībai;
 • ēkai;
 • inženierbūvei;
 • telpu grupai.

Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķinā ņem vērā:

 • pieprasījumā norādītos objekta datus, tāpēc svarīgi ir norādīt precīzi, ar kādiem datiem vērtība ir jāaprēķina;
 • spēkā esošo vai no nākamā gada 1.janvāra piemērojamo kadastrālo vērtību bāzi (prognozētās bāzes vērtības);
 • Kadastrā reģistrētos objektu raksturojošos datus, ja tie nav pretrunā pieprasījumā norādītajiem.

Aprēķinātajai iespējamai kadastrālajai vērtībai ir tikai informatīvs raksturs un tā nav izmantojama tiesisko attiecību kārtošanai, piemēram, valsts nodevas noteikšanai, privatizācijai, nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai u.c.

Pasūtījumu aprēķināt šādu vērtību pieņem jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtījuma izpilde ir maksas pakalpojums.


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra