1940.gada vērtība

Bijušā zemes īpašuma vērtība uz 1940.gada 21.jūliju

Bijušā zemes īpašuma vērtība uz 1940.gada 21.jūliju (vērtība uz 1940.gadu) nepieciešama, lai pašvaldība bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem piešķirtu līdzvērtīgu zemi pilsētās likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantā noteiktajos gadījumos.

Galvenais princips līdzvērtīgas zemes iegūšanai – bijušā īpašuma vietā tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķir līdzvērtīgu zemi, kuras pašreizējā kadastrālā vērtība (kopš 2008.gada 15.februāra piemēro zemes kadastrālo vērtību, kāda tā bija 2007.gada 31.decembrī) kompensē Vērtību uz 1940.gadu.

Vērtības uz 1940.gadu aprēķināšanā ņem vērā:

  • Vēsturiskajā dokumentā (uzziņa par zemesgabala tirgus vērtību, zemes pirkuma līgums u.c. – var iegūt Latvijas Valsts arhīvā) norādīto bijušā zemes īpašuma tirgus vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam;

Ja nav šāda dokumenta, tad izmanto pašvaldības apstiprināto vēsturisko zemes vērtību zonējumu vai zemes tirgus vērtības līdz 1940.gada 21.jūlijam vai Dienesta aprēķināto tuvināto zemes tirgus vērtību.

  • Bijušā zemes īpašuma platību vai tās daļu
  • Koeficientu pirmskara lata vērtības pārrēķināšanai pašreizējā lata vērtībā
  • Vērtību uz 1940.gadu neaprēķina šobrīd esošajām lauku apvidu zemēm.

Vērtības noteikšanu regulē normatīvie akti:

19.05.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”;

16.06.2005. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums.

Pasūtījumu aprēķināt šādu vērtību var pieprasīt tikai pašvaldība vai pilsētas zemes komisija, jo līdzvērtīgas zemes piešķiršana bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir zemes reformas ietvaros veicamais darbs.

Pasūtījumu pieņem jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

Informācija par pakalpojumu


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra