Prezentācijas

25. Latvijas Lielo pilsētu asociācijā par vienoto nodokļa likmi (2016.gada 30.augusts)

Turpinot Finanšu ministrijā aizsākto sarunu par vienotas nodokļa likmes ieviešanas iespējām mājokļiem, Dienests papildus sagatavoja izvērstu informāciju par mājokļu analīzi ar piemēriem 9 republikas nozīmes pilsētās

Sanāksmē sniegtā prezentācija

24. Vienotas nodokļa likmes ieviešanas iespējas mājokļiem (2016.gada 30.jūnijs)

Lai izstrādātu grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa sloga pieaugumu jauno kadastrālo vērtību dēļ, Dienests informē FM, LPS, LDDK, VARAM, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Pierīgas pašvaldību apvienību par vienotas nodokļa likmes ieviešanas iespējām mājokļiem.

Sanāksmē sniegtā prezentācija

23. Tieslietu ministrijā par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanu (2016.gada 17.maijs)

Saistībā ar grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā par jaunās kadastrālo vērtību bāzes atlikšanu uz vienu gadu, plašāk skaidrotas vērtēšanas sistēmas priekšrocības, tās pilnveidojumi tuvākā un tālākā laika periodā. Sniegtas atbildes uz Latvijas Pašvaldību savienības izvirzītajām bažām, kā arī detālāk apskatīta dalīto īpašumu problemātika kontekstā ar jaunajām kadastrālajām vērtībām.

Sanāksmē sniegtā prezentācija

22. Kadastrālo vērtību bāze 2018.gadam (2016.gada 6.maijs)

Ar 2018.gada kadastrālo vērtību izmaiņām, akcentējot tās ražošanas un komercdarbības īpašumu griezumā, Dienests iepazīstināja Latvijas Darba devēju konfederācijas un Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvjus.

Sanāksmē sniegtā prezentācija

21. Izmaiņas kadastrālajās vērtībās 2018.gadā kontekstā ar nodokļa izmaiņām (2016.gada 21.aprīlis)

Dienests Pierīgas reģionu apvienības pašvaldības iepazīstināja ar kadastrālo vērtību izmaiņām Pierīgā, sagatavotajiem grozījumiem Kadastra likumā un priekšlikumiem NĪ nodokļa politikas pilnveidošanai

Sanāksmē sniegtā prezentācija

20. Mediju brīfings par kadastrālajām vērtībām 2018.gadā un priekšlikumiem nodokļa izmaiņām (2016.gada 19.aprīlis)

Brīfingā sniegtā prezentācija

19. Sanāksme ar Rīgas, Jūrmalas un Pierīgas novadu pašvaldībām (2016.gada 6.aprīlis)

Prezentācija par kadastrālo vērtību bāzi 2018.- 2019.gadam (Pierīgas griezumā)

18. Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvās padomes sanāksme (2016.gada 5.aprīlis)

Prezentācija par kadastrālo vērtību bāzi 2018.-2019.gadam (valsts griezumā)

Prezentācija par nekustamā īpašuma nodokli

17. Jaunais kadastrālās vērtēšanas cikls – sagaidāmās izmaiņas (2016.gada 22.marts)

Dienests Reģionu dienās pašvaldības un citus ar nozari saistītus speciālistus informē par izmaiņām kadastrālajās vērtībās

Reģionu dienās – Rīgas reģionā sniegtā prezentācija

16. Speciālās vērtības lauku zemei (2016.gada 13.janvāris)

Dienests piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā tiešraides seminārā, kurā pašvaldības informēja par 2016.gadā aprēķinātajām speciālajām vērtībām lauku zemei.

Prezentācija par speciālajām vērtībām lauku zemei

15. Lauku zemes kadastrālā vērtēšana (2015.gada 7.augusts)

Saistībā ar 2016.gada vērtību pieaugumiem lauku zemei, plašāk par kadastrālo vērtēšanu iepazīstināti Zemkopības ministrijas pārstāvji. Sanāksmē sniegtā prezentācija

14. Grozījumi Kadastrālās vērtēšanas noteikumos (2015.gada 3.augusts)

Ministru kabineta komitejas sēdei sagatavotā prezentācija, kas ietver izmaiņas daudzfunkcionālu ēku vērtēšanā, kultūras pieminekļu apgrūtinājuma izvērtēšanā zemei un ēkām u.c.grozījumus

13.  Aktualitātes kadastrālajā vērtēšanā (2015.gada 25.marts)

Dienests piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apkaškomisijas sanāksmē, kurā informēja par aktualitātēm kadastrālajā vērtēšanā, ietverot jautājumus par apgrūtinājumu reģistrāciju un izvērtēšanu dalītā īpašuma gadījumos.

Prezentācija par aktualitātēm kadastrālajā vērtēšanā

12.  Kadastrālo vērtību bāze 2015.gadam (2014.gada 17.jūnijs)

Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdei, kurā vēl neapstiprināja noteikumu projektu “Kadastrālo vērtību bāze 2015.gadam” sagatavotā prezentācija

11.  Dienesta tikšanās ar LPS un pašvaldībām (2014.gada 4.aprīlis)

Dienests piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā klātienes un tiešsaistes sanāksmē ar pašvaldībām, kurā iepazīstināja ar izmaiņām kadastrālajās vērtībās 2015.gadā un kadastrālās vērtēšanas modeļa pilnveidojumiem.

Prezentācija par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam

Prezentācija par daudzdzīvokļu ēku kadastrālās vērtēšanas pilnveidošanu

10.  Dienesta tikšanās ar LPS un pašvaldību būvvaldēm (2014.gada 26.februāris)

Dienests piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā sanāksmē ar būvvaldēm, kurā apsprieda jautājumus par ēku ekspluatācijā pieņemšanas gadu iegūšanu no pašvaldības dokumentiem. Minētais nepieciešams, lai Dienests varētu uzlabot kadastrālās vērtības pēc 2000.gada celtajām daudzdzīvokļu mājām jeb “jaunajiem projektiem”.

Sanāksmē sniegtā prezentācija.

9. Dienesta dalība VARAM rīkotajās atvērto durvju dienās (2013.gada 20.septembris – 25.oktobris)

Dienesta sniegtā prezentācija par teritorijas plānojumu sasaisti ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

8. Kadastrālo vērtību bāze 2014.gadam (2013.gada 4.jūnijs)

Ministru kabineta sēdei, kurā apstiprināja noteikumu projektu “Kadastrālo vērtību bāze 2014.gadam” sagatavotā prezentācija

7. Kadastrālo vērtību bāzes izmaiņu 2014.gadam skaidrošana pašvaldībām, LRTK, LDDK (2013.gada 19.aprīlis)

Šajā dienā ar sagaidāmajām izmaiņām kadastrālajās vērtībās 2014.gadam un citām kadastrālās vērtēšanas sistēmu pilnveidojamām aktivitātēm, lai iegūtu pilnīgākus un aktuālākus kadastrālo vērtību aprēķinam izmantojamus kadastra datus, Dienests iepazīstināja  gan Latvijas pašvaldību pārstāvjus, gan sabiedrisko organizāciju – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LRTK) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjus. Tikšanās laikā sniegtā prezentācija.

6.  Ministru kabineta sēdē atbalstītā kadastrālās vērtēšanas koncepcija (2012.gada 18.septembris)

Ministru kabinetā sniegtā prezentācija

5. Dienesta tikšanās ar Mežaparka attīstības biedrību (2012.gada14.aprīlis)

Dienests piedalījās biedrības organizētajā sanāksmē par nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu Mežaparkā, kurā sniedza informāciju par kadastrālajām vērtībām Mežaparkā 2011., 2012.gadā, kā arī plānotajām izmaiņām 2013.gadā.

Tikšanās laikā izskatītā prezentācija

4. Preses konference medijiem (2012.gada 13.aprīlis)

Dienesta rīkotajā preses konferencē mediju pārstāvjiem informēja par izstrādāto kadastrālās vērtēšanas koncepcijas projektu, kadastrālo vērtību bāzes izmaiņām 2013.gadā un izmaiņām kadastrālo vērtību aprēķinā.

Konferencē izskatītā prezentācija

3. Dienesta tikšanās ar lielajām pašvaldībām (2012.gada 13.marts – 5.aprīlis)

Šajā laikā lielo pašvaldību pārstāvjiem sniedza informāciju gan par sagaidāmajām izmaiņām kadastrālo vērtību bāzē 2013.gadā gan aktualitātēm ēku kadastrālo vērtību aprēķinā šogad, gan izstrādāto kadastrālās vērtēšanas koncepcijas projektu. Tāpat informēja, kur un kā ir iegūstama plašāka informācija par kadastrālo vērtēšanu.

Šeit var iepazīties ar vienā no lielākajām pašvaldībām – Jūrmalas pilsētas domē izskatīto prezentāciju

2.Dienesta dalība LANĪDAS konferencē “Kā attīstīsies nekustamā īpašuma tirgus Latvijā?” (2012.gada 30.marts)

Konferencē sniegts ziņojums par kadastrālās vērtēšanas attīstību un vērtību pielietošanu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām.

Konferencē izskatītā prezentācija

1. Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls www.kadastrs.lv

Portālā pieejama informācija par kadastrālo vērtību bāzi – gan zonējumi, gan bāzes vērtības un korekcijas koeficienti. Lai radītu priekšstatu par portāla piedāvātajām iespējām ir sagatavota neliela pamācība darbam ar portāla bezmaksas sadaļu.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra