Zemes un būvju izmantošanas veids

Objekta piederību konkrētai nekustamā īpašuma grupai nosaka:

Abiem šiem rādītājiem ir būtiska nozīme kadastrālajā vērtēšanā, jo būvju izmantošana ir par pamatu zemes lietošanas mērķa noteikšanai vai tā izmaiņām, piemēram, ja dzīvojamo māju pārveido par biroju vai viesnīcu, mainās arī zemes lietošanas mērķis no dzīvošanai paredzētā uz komercdarbībai paredzēto.

Zemes lietošanas mērķis

Lietošanas mērķis raksturo zemes pašreizējo izmantošanu vai pašvaldības teritorijas plānojumā (detālplānojumā) norādīto atļauto zemes izmantošanu.

Lietošanas mērķi nosaka katrai Kadastrā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai (nomas zemei). Tāpat to nosaka tādām zemes vienībām, kas pēc zemes uzmērīšanas vēl  tikai tiks reģistrētas Kadastrā.

Lietošanas mērķi nosaka pašvaldība, kurā nekustamais īpašums atrodas, izņemot zemes vienībām, kuras izmanto Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai valsts drošības iestādes – tādām zemes vienībām lietošanas mērķi nosaka attiecīgā valsts institūcija.

Valsts zemes dienests atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim aprēķina zemes kadastrālo vērtību. No lietošanas mērķa ir atkarīgs, kādu vērtību zonējumu (piemēram, lauksaimniecības zemes, dzīvojamo māju apbūves), viena kvadrātmetra bāzes vērtību (piemēram, dzīvojamā, ražošanas vai komercapbūve) un korekcijas koeficientus (piemēram, virsstandarta platība zemei un ēkām) vērtības aprēķinos piemēro.

Būvju (telpu grupu) lietošanas veids

Būves (telpu grupas) lietošanas veids raksturo būves izmantošanu jeb to, kādai funkcijai būve paredzēta.Lietošanas veidu nosaka katrai Kadastrā reģistrētai ēkai, inženierbūvei un telpu grupai. Ja būve projektēta vai tiek izmantota vairākiem mērķiem, Valsts zemes dienests nosaka būves galveno lietošanas veidu, aprēķinot kopējās izmantojamās platības procentuālo sadalījumu telpu grupām pa atsevišķiem lietošanas veidiem. Galveno lietošanas veidu norāda būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentos.

Lietošanas veidu telpu grupām norāda būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentos. Kadastrā reģistrētie telpu grupu lietošanas veidi ir par pamatu atbilstošā būves tipa noteikšanai*, no kā atkarīga piemērojamā bāzes vērtība (EUR/kv.m.) būves vērtības aprēķinam.

*) izņemot daudzfunkcionālās ēkas – ja veikta kadastrālā uzmērīšana (pilna tehniskā inventarizācija), vērtības aprēķinā ēkas tipu neizmanto, jo kadastrālo vērtību iegūst, summējot visām telpu grupām aprēķinātās vērtības.

Kā uzzināt, kāds lietošanas mērķis un lietošanas veids ir reģistrēts?

Konkrētai zemes vienībai Kadastrā reģistrēto lietošanas mērķi un lietošanas veidu ēkai (telpu grupai) īpašnieks var uzzināt reizi gadā Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas vietās pieprasot bezmaksas izdruku vai izmantojot pakalpojumu „Mani dati Kadastrā” portālā www.latvija.lv.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra