Apgrūtinājumi

Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi ir viens no kadastrālo vērtību samazinošiem lielumiem. Taču ne visus objektam noteiktos apgrūtinājumus ņem vērā vērtības aprēķinā. Lai noteiktu, kādi apgrūtinājumi ietekmē zemes un ēkas vērtību tirgū, Valsts zemes dienests analizē nekustamā īpašuma tirgus informāciju par zemes un ēkas vērtību ar noteiktiem apgrūtinājumiem un vērtību bez apgrūtinājumiem. Tādējādi Vērtēšanas noteikumos ir noteikti apbūves zemes un lauku zemes vērtību ietekmējošie apgrūtinājumi,kā arī ēkas un inženierbūves vērtību ietekmējošie apgrūtinājumi.

Aprēķinot kadastrālo vērtību, ņem vērā tikai tādus apgrūtinājumus, kuri reģistrēti Kadastrā.

Apgrūtinājumus Kadastrā reģistrē, pamatojoties uz sertificēta mērnieka izgatavotu Apgrūtinājumu plānu, pašvaldības izsniegtu izziņu, citas institūcijas izsniegtu dokumentu u.c. Informācija par apgrūtinājumu reģistrāciju

Apgrūtinājumu ietekmi uz vērtību izsaka koeficienta veidā t.i., kā apgrūtinājumu korekcijas koeficientu.

Apbūves zemi ietekmējošie apgrūtinājumi

Apbūves zemi ietekmējošie apgrūtinājumi un to izvērtējums ir noteikts Vērtēšanas noteikumu 4.pielikumā.

Atkarībā no apgrūtinājumu veida, tos iedala divās grupās:

 • apgrūtinājumi, kuri neatkarīgi no aizņemtās platības zemes vērtību samazina par 20% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0,8); piemēram, tie ir: īpašuma atrašanās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, kultūras pieminekļa teritorijā;
 • apgrūtinājumi, kuriem būtiska ir to aizņemtā platība, jo apgrūtinātās platības vērtību samazina par 45% (apgrūtinājumu korekcijas koeficienti ir no 0,98 līdz 0,55); piemēram, tie ir: īpašuma atrašanās dažāda veida komunikāciju (ūdensvada, gāzes, elektrības) aizsargjoslās, sarkanajās līnijās.

Ja reģistrēti abu veida apgrūtinājumi, tad kadastrālās vērtības aprēķinā piemēro koeficientu ar skaitliski mazāko vērtību. Piemēram, zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorijā (koeficients 0,8) un tās visa platība atrodas ielas sarkanajās līnijās (koeficients 0,55) – kadastrālās vērtības aprēķinā piemēros  koeficientu ar skaitliski mazāko vērtību – 0,55.

Ja Kadastrā reģistrēts apgrūtinājums, kura aizņemtā platība nav reģistrēta, tad zemes kadastrālo vērtību samazina tikai par 1 % (apgrūtinājumu korekcijas koeficients 0.99).

Apgrūtinājums “Piesārņota vieta” attiecīgajai zemes vienības platībai kadastrālo vērtību samazina par 100%. Piemēram, ja visai zemes vienības platībai būs reģistrēts šāds apgrūtinājums, tad kadastrālā vērtība būs 0 lati.

Lauku zemei ietekmējošie apgrūtinājumi

Lauku zemei ietekmējošie  apgrūtinājumi un to izvērtējums arī ir noteikts Vērtēšanas noteikumu 4.pielikumā.

Atšķirībā no apbūves zemes apgrūtinājumu izvērtēšanas, lauku zemei kadastrālās vērtības aprēķinā ņem vērā visus apgrūtinājumus, un atkarībā no to aizņemtās platības zemes kadastralo vērtību samazina:

 • par 5% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.95), ja apgrūtinātā platība aizņem mazāk nekā 20% (neieskaitot) no zemes vienības platības vai apgrūtinātā platība nav reģistrēta;
 • par 10% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.90), ja apgrūtinātā platība aizņem 20 – 40% (neieskaitot) no zemes vienības platības;
 • par 15% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.85), ja apgrūtinātā platība aizņem 40 – 60% (neieskaitot) no zemes vienības platības;
 • par 20% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.80), ja apgrūtinātā platība aizņem 60 – 80% (neieskaitot) no zemes vienības platības;
 • par 30% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients ir 0.70), ja apgrūtinātā platība aizņem 80% un vairāk no zemes vienības platības.

Apgrūtinājums “Piesārņota vieta” tāpat kā apbūves zemei kadastrālo vērtību samazina par 100%.

Būvei ietekmējošie apgrūtinājumi

Būvei (ēkai un inženierbūvei) vienīgais ietekmējošais apgrūtinājums ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktais statuss valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis. Ja būvei šāds apgrūtinājums ir reģistrēts, tad kadastrālo vērtību samazina:

 • par 45% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients 0.55), ja būve ir valsts nozīmes kultūras piemineklis;
 • par 35% (apgrūtinājumu korekcijas koeficients 0.65), ja būve ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis.

Šādus samazinājumus piemēro, aprēķinot  kadastrālo vērtību arī telpu grupām daudzfunkcionalās ēkās.

Pārliecināties par Kadastrā reģistrētajiem apgrūtinājumiem un to aizņemtajām platībām nekustamā īpašuma īpašnieks var  jebkurā Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas vietā, pieprasot bezmaksas izdruku, tāpat datus var pārbaudīt, izmantojot elektronisko pakalpojumu  “Mani dati kadastrā” portālā www.latvija.lv.


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra