2013

 2013.gada kadastrālo vērtību bāze

Apstiprināta ar Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.391 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2013.gadam”

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2013.gadam

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1. pielikums);
 • meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2. pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās “Lauksaimniecības zeme” un “Ūdens objektu zeme” (3. pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (4. pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (5. pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm:

Vērtību zonējumi:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2010. gadā (21. pielikums);
 • meža zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2010. gadā (22. pielikums);
 • dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2011.gadā (23.pielikums);
 • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2012. gadā (24. pielikums);
 • komercobjektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2009. gadā (25. pielikums).


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra