2010

 2010. gada kadastrālo vērtību bāze

Apstiprināta ar Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumi Nr.948 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010. gadam” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.192)

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzi un tās izmaiņām.

Pārskats par inženierbūvju bāzes vērtību noteikšanu 2010.gadam.

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1. pielikums);
 • meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2. pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem no mērķu grupām „Lauksaimniecības zeme” un „Ūdens objektu zeme” (3. pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem no mērķu grupas „Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargāja­mās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (4. pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (5. pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai:

 • zemes bāzes vērtības (6. pielikums);
 • zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (7. pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (8. pielikums);
 • ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (9. pielikums).


Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai:

 • zemes bāzes vērtības (10. pielikums);
 • zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (11. pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (12. pielikums);
 • ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (13. pielikums).


Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai:

 • zemes bāzes vērtības (14. pielikums);
 • zemes standartplatības un standartplatību korekcijas koeficienti (15. pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (16. pielikums);
 • ēku standartapjomi un apjoma korekcijas koeficienti (17. pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm (ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.192):

 • inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir vienādas visās vērtību zonās (18. pielikuma 1. tabula).
 • inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir atšķirīgas pa vērtību zonām (18. pielikuma 2. tabula).


Vērtību zonējumi:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējums (izstrādāts 2007. gadā);
 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējums ar aptuvenām zemes vienību robežām (izstrādāts 2007. gadā);
 • meža zemes zonējums (izstrādāts 2007. gadā);
 • meža zemes zonējums ar aptuvenām zemes vienību robežām (izstrādāts 2007. gadā);
 • dzīvojamo māju apbūves zonējums (izstrādāts 2007. gadā);
 • dzīvojamo māju apbūves zonējums ar aptuvenām zemes vienību robežām (izstrādāts 2007. gadā);
 • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējums (izstrādāts 2008. gadā);
 • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējums ar aptuvenām zemes vienību robežām (izstrādāts 2008. gadā);
 • komercobjektu apbūves zonējums (izstrādāts 2009. gadā);
 • komercobjektu apbūves zonējums ar aptuvenām zemes vienību robežām (izstrādāts 2009. gadā).


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra