Kadastrālo vērtību bāzes vēsture

Šajā sadaļā ir apkopota informācija par attiecīgajos gados apstiprinātajiem vērtību zonējumiem un bāzes vērtībām:

2015.      2014.      2013.      2012.      2011.      2010.

 

——————————————————————————————————————————————————-

Kadastrālo vērtību bāze 2018.-2019.gadam – projekts nav spēkā (situācija uz 2016.gada maiju)

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 68.panta pirmajai daļai, Dienests ir sagatavojis Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2018.-2019.gadam” un veicis aprēķinus sagaidāmajām kadastrālo vērtību izmaiņām, kas visplašāk skars dzīvojamos īpašumus (īpaši Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā) un lauku nekustamos īpašumus.

Lauku īpašumiem šajā gadā nekustamā īpašuma nodokļa kāpuma bremzēšanai ieviesa nodokļa pieauguma ierobežojumu. Savukārt dzīvojamiem īpašumiem pie esošajām zemes un ēkas progresivitātes nodokļa likmēm, ar jaunajām vērtībām radīsies nesamērīgs nodokļa maksājuma slogs. Lai iegūtu laiku nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanai, jaunā vērtību bāze tiek atlikta uz vienu gadu. Līdz ar  to tā nestāsies spēkā 2017.gadā, bet plānota ar 2018.gadu. Vērtību bāzes atlikšanai uz gadu š.g. 19.maijā Saeima pieņēma grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā.

Noteikumu projektā bāzes vērtības noteiktas uz 2015.gada 1.jūliju (izmantoti 2013.-2015.gada 1.jūlijam reģistrētie nekustamā īpašuma tirgus darījumi).

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kadastrālo vērtību bāze 2018.-2019.gadam”

Noteikumu projekta anotācija

Plašāka informācija par izmaiņām kadastrālajās vērtībās

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2018.-2019.gadam

Kadastrālo vērtību izmaiņas grafiskā veidā

Kadastrālo vērtību kopsummas dažādos griezumos

Grozījumi Kadastra likumā

Kadastra likumprojekta anotācija

Pielikumos norādītas 100% atbilstošās bāzes vērtības !!! Kadastrālo vērtību aprēķinā tās tiks samazinātas par 15% jeb piemērots koeficients 0.85.

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai (nav spēkā):

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1.pielikums);
 • meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2.pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās “Lauksaimniecības zeme” un “Ūdens objektu zeme” (3.pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (4.pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (5.pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai (nav spēkā)

Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai (nav spēkā):

Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai (nav spēkā)

 Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm (nav spēkā)

 • inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir vienādas visās vērtību zonās (20.pielikuma 1.tabula).
 • inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir atšķirīgas pa vērtību zonām (20.pielikuma 2.tabula).

 Vērtību zonējumi (PDF formātā) (nav spēkā)

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums(21.pielikums)
 • meža zemes vērtību zonējums (22.pielikums)
 • dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums (23.pielikums)
 • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums (24.pielikums)
 • komercobjektu apbūves vērtību zonējums (25.pielikums)

Vērtību zonējumi (DWG formātā) (nav spēkā):  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra