Kadastrālo vērtību bāze

Kadastrālo vērtību bāze ir:

 • Vērtību zonējums (karte ar homogēnām zonām) – katrai nekustamo īpašumu grupai savs zonējums;
  • Apbūves zemei – zemes bāzes vērtības, standartplatības un korekcijas koeficienti;
  • Lauku zemei – lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai, meža zemes bāzes vērtības katrai meža zemes kvalitātes grupai;
 • Ēkām – ēkas tipa bāzes vērtības, ēkas standartapjomi un korekcijas koeficenti;
 • Inženierbūvēm – inženierbūves tipu bāzes vērtības.

Kadastrālo vērtību bāzes izstrādi reglamentē:

Spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam”.

Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016.gadam (attiecināms arī 2017., 2018. un 2019. gadā)

Kadastrālo vērtību bāze lauku nekustamo īpašumu grupai:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku apvidos (1.pielikums);
 • meža zemes bāzes vērtības lauku apvidos (2.pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupās “Lauksaimniecības zeme” un “Ūdens objektu zeme” (3.pielikums);
 • zemes bāzes vērtības pilsētās nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, kas noteikti mērķu grupā “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” (4.pielikums);
 • ēku tipu bāzes vērtības (5.pielikums).

Kadastrālo vērtību bāze dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai:

Kadastrālo vērtību bāze inženierbūvēm:

 • inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir vienādas visās vērtību zonās (20.pielikuma 1.tabula);
 • inženierbūvju tipu bāzes vērtības, kuras ir atšķirīgas pa vērtību zonām (20.pielikuma 2.tabula).

Vērtību zonējumi:

 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (21. pielikums);
 • meža zemes vērtību zonējums, kas izstrādāts 2014. gadā (22. pielikums);
 • dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2011. gadā (23. pielikums);
 • rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2012. gadā (24. pielikums);
 • komercobjektu apbūves vērtību zonējums, kas izstrādāts 2013. gadā (25. pielikums).


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra