Izstrādāta jauna kadastrālās vērtēšanas koncepcija

2012. gada 29. marts, Kadastrālā vērtība

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Valsts zemes dienesta izstrādātais koncepcijas projekts „Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija”, kurā apskatītas četras galvenās procesa problēmas un piedāvāti to risinājuma varianti.

Koncepcijas mērķis ir piedāvāt konstatēto kadastrālās vērtēšanas sistēmas problēmu risinājumus, lai ar racionāli un sabalansēti ieguldītiem resursiem iegūtu kvalitatīvus kadastrālās vērtēšanas datus un panāktu kvalitatīvākas, nekustamā īpašuma tirgus vērtībām atbilstošākas un sabiedrībai izprotamākas kadastrālās vērtības.

Lai uzlabotu būvju vērtību atbilstību situācijai dabā un būtu iespējas turpmāk pilnveidot vērtēšanas modeļus, nepieciešams uzlabot būvju datu ieguvi un aktualizāciju. Koncepcijā piedāvāts būvju datu ieguvei un aktualizācijai kā avotu izmantot Būvniecības informācijas sistēmu, ko patlaban veido Ekonomikas ministrija. Kā arī papildus būvniecības procesā iegūtajiem datiem tiek piedāvāts ieviest būvju deklarācijas, ar kurām īpašnieki varēs paziņot par izmaiņām savā nekustamajā īpašumā, savukārt datu pārbaudi izlases formā veiks pašvaldību būvvaldes.

Kā otra problēma identificēta zemes izmantošanas veida noteikšana, ko līdz šim veica pašvaldības, pieņemot lēmumus par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Nevienveidīgā lietošanas mērķu piemērošanas prakse dažādās pašvaldībās, smagnējā un neefektīvā aktualizācija šobrīd rada būtisku kadastrālo vērtību neatbilstību nekustamā īpašuma tirgus situācijai. Apstiprināšanai piedāvātajā variantā paredzēts, ka turpmāk zemes izmantošanu noteiks Valsts zemes dienestam no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas datiem, katrai zemes vienībai fiksējot teritorijas plānojumā (detālplānojumā) noteikto atļauto izmantošanu, pieļaujamo apbūves intensitāti un blīvumu.

Kā vēl viena problēma kadastrālajā vērtēšanā koncepcijā minēta komerciālo un ražošanas objektu salīdzinoši mazais darījumu apjoms tirgū, kas ne vienmēr sniedz objektīvu priekšstatu par tendencēm. Kā risinājums nomas informācijas uzkrāšanai tiek piedāvāts ieviest nomas tirgus novērošanas un analīzes sistēmu (monitoringu), nomas informācijas apzināšanā iesaistot nekustamā īpašuma vērtētājus, tirgotājus un pārvaldniekus.

Lai nodrošinātu sabiedrību ar izvērstu informāciju, novērtētu kadastrālo vērtību atbilstību tirgus situācijai, koncepcijā tiek piedāvāti būtiski vērtēšanas procesa pilnveidojumi:

  • uzsākt pāreju uz vienota īpašuma vērtēšanu;
  • mainīt kadastrālo vērtību aktualizācijas ciklu – paredzot vērtību pārskatīšanu veikt katru otru gadu visām nekustamā īpašuma grupām vienlaicīgi;
  • noteikt kadastrālo vērtību vidējā līmeņa atbilstību zemākam tirgus līmenim – kadastrālās vērtības noteikt 85% apmērā no vidējā tirgus līmeņa;
  • izveidot procedūru, lai pirms vērtību bāzes apstiprināšanas Ministru kabinetā būtu iespējams plaši skaidrot vērtību izmaiņas un izvērtēt iedzīvotāju un pašvaldību viedokļus;
  • pirms vērtību bāzes apstiprināšanas publicēt prognozētās vērtības visiem reģistrētajiem īpašumiem, kā arī vērtību bāzi publicēt gan dalījumā pa objektiem (zeme, ēka), gan vienotam īpašumam.

Ar koncepcijas projektu iespējams iepazīties šeit , savukārt šeit ir aplūkojams koncepcijas projekta kopsavilkums.


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra