Normatīvie akti

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli

Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1625 “Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām

Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumi Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumi Nr.292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam

—————————————-

Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija 

-   Ministru kabineta 2012. gada 3. oktobra rīkojums Nr. 462 “Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju

SIA LATIO pētījums “Kadastrālās vērtēšanas modeļu izvērtējums un pilnveidošanas iespējas”


    Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra