Daudzdzīvokļu un biroju ēkas atsevišķa telpu īpašuma kadastrālās vērtības aprēķins

Īpašuma kadastrālā vērtība sastāv no šādām komponentēm:

 • Dzīvokļa /nedzīvojamās telpu grupas kadastrālās vērtības;
 • Koplietošanas telpu grupas kadastrālās vērtības atbilstošajai kopīpašuma domājamai daļai;
 • Zemes kadastrālās vērtības atbilstošajai kopīpašuma domājamai daļai (ja zeme ir īpašumā);
 • Palīgēku kadastrālās vērtības atbilstošajai kopīpašuma domājamai daļai (ja palīgēkas ir īpašumā).

Vērtību ietekmējošie koeficienti

Aprēķina piemērs:

 • 3 stāvu mūra dzīvojamā māja atrodas uz zemes vienības, kuras kadastrālā vērtība ir, piemēram, EUR 10 000;
 • dzīvokļa bāzes vērtība ir, piemēram, 300 EUR/m2;
 • biroja telpu bāzes vērtība, piemēram, 350 EUR/m2;
 • koplietošanas telpu bāzes vērtība, piemēram, 300 EUR/m2;
 • ēkas nolietojums, piemēram, 30 % – fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients 0.85;
 • Katram dzīvoklim/birojam atbilstošā kopīpašuma domājamā daļa šajā piemērā ir 50/500.

Pagrabstāvā esošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 kadastrālā vērtība aprēķināta, summējot telpu grupas – dzīvokļa kadastrālo vērtību ar domājamās daļas vērtību koplietošanas telpu grupai un domājamās daļas vērtību zemes vienībai.
Līdz ar to mājas dzīvokļa īpašuma Nr.1 kadastrālā vērtība ir:

EUR 4 590 + (EUR 11 475 x 50/500) + (EUR 10 000 x 50/500) = EUR 6 738


  Tiek darbināts uz WordPress | Fona attēls © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra